Wedstrijdvoorwaarden

Wedstrijdvoorwaarden Aangespannen Dag Gilze 2017

De Aangespannen Dag Gilze (ADG) is al decennia een begrip in Gilze en omstreken. Hoofdonderdeel van het evenement is de wedstrijd voor aanspanningen (en sinds enkele jaren op zaterdag ook voor een enkele combinatie onder de man) verdeeld in twee dagen. Kerndoel is in al die jaren de toegankelijkheid van de sport zo laag mogelijk te houden. Voor het publiek door geen entree of parkeergelden te heffen, maar zeker ook voor de menner door zaterdag de gelegenheid te bieden aan de onervaren of beginnende wedstrijdmenner en op zondag een prachtig parcours voor de gevorderde menner.

Om het evenement zo goed mogelijk te laten lopen zijn er regels van toepassing voor de deelnemers. Op het wedstrijdgedeelte van de Aangespannen Dag Gilze is daarom het algemene wedstrijdreglement (en de daarmee in samenhang gelezen disciplinereglement) van de KNHS van toepassing behoudens uitdrukkelijke uitsluitingen in deze voorwaarden dan wel voor zover deze voorwaarden geen nadere uitwerking bevatten. Wanneer de reglementaire bepalingen geen uitkomst bieden, wordt gehandeld in de geest van de sport, waarbij het welzijn van mens en dier altijd voorop staat.

1. In gevallen waarin deze voorwaarden of de reglementen niet voorzien is de beslissing van het bestuur van de ADG bindend.

2. De ADG draagt geen juridische, financiële of enige andere aansprakelijkheid jegens de deelnemers, bezoekers of derden.

3. De ADG stelt ten behoeve van de wedstrijd een wedstrijdleiding aan. De wedstrijdleiding geeft gedurende de wedstrijddagen sturing aan de wedstrijd en heeft de bevoegdheid te beslissen in voorkomende gevallen met betrekking tot de wedstrijd.

4. Door inschrijving is de menner en zijn groom(s) deelnemer van het evenement.

5. Bij inschrijving is de mennende deelnemer het inschrijfgeld verschuldigd, ook indien de wedstrijd niet daadwerkelijk met de aanspanning c.q. combinatie gereden wordt. Annuleren van de deelname is kosteloos mogelijk tot de maandag voor aanvang van de wedstrijd.

6. De deelnemer is verplicht, alvorens wordt deelgenomen, verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid (inclusief paardensportdekking). De verantwoordelijkheid hiervoor ligt geheel bij de deelnemer.

7. Elke deelnemer is verplicht voor de paardensport bedoelde hoofdbescherming alsmede lichaamsbescherming te dragen zolang deelgenomen wordt aan de wedstrijd. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt geheel bij de deelnemer. De bescherming dient te voldoen aan de laatst gepubliceerde veiligheidsnorm.

8. De wedstrijddag op zaterdag kent een kinderrubriek. Deelname is slechts mogelijk met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de ouder/voogd van het deelnemende kind en onder begeleiding van een ervaren meerderjarige menner. De meerderjarige begeleidende menner aanvaart de volledige aansprakelijkheid voor de minderjarige en heeft daarbij tevens de zorg voor verzekering met paardensportdekking voor de minderjarige.

9. Toegang tot het (omliggende) terrein van het evenement is de deelnemer alleen toegestaan met het paard/pony c.q. de paarden/pony’s waarmee hij daadwerkelijk deelneemt aan de wedstrijd.

10. Paarden/pony’s die ziek zijn (waaronder ook kreupelheid valt) en hoogdrachtige merries mogen niet worden uitgebracht op de wedstrijd.

11. Gedurende het weekend is het niet toegestaan vaker dan eenmaal met dezelfde aanspanning te starten.

12. Onderdeel van de wedstrijd is een veterinaire keuring door een daartoe door de ADG ingeschakelde dierenarts. Het doel van de veterinaire keuring is ervoor te zorgen dat alleen paarden/pony’s aan de wedstrijd deelnemen die gezond, voldoende fit en vrij van verwondingen, drukkingen en/of andere het paard/pony belemmerende kwesturen zijn. Wanneer het paard/pony naar het oordeel van de dierenarts niet in staat is deel te nemen dan meldt deze dat bij de wedstrijdleiding. De dierenarts adviseert de wedstrijdleiding die vervolgens een bindend besluit neemt over het (al dan niet) verder deelnemen van de gehele aanspanning/combinatie.

13. De deelnemer is in alle gevallen en situaties op het (omliggende) terrein van het evenement verantwoordelijk voor de wijze waarop met het paard/pony omgegaan wordt, de gedragingen alsmede de conditie en de gezondheidstoestand van zijn paard/pony c.q. paarden/pony’s.

14. De ADG stelt aan deelnemers, tegen kostenvergoeding, ruimte beschikbaar waar met tent, camper, caravan of vrachtwagen lang geparkeerd (overnacht) kan worden. De ADG draagt geen enkele aansprakelijkheid of zorg ten aanzien van de ondergrond, faciliteiten of omgeving van de beschikbare ruimte.

15. Het is deelnemers die gebruik maken van het lang parkeren op geen enkele wijze toegestaan hun paard/pony op het terrein te weiden.